Tel:025-52705520
Fax:025-52705519
Mobil:13905192295
Address: Shangfang
Science Park, Jiangning,
Nanjing